8. Conclusió.Com hem comentat anteriorment, aquest tipus de plantejament de sessió, present al nostre país desde els últims anys amb el desenvolupament de “l’ esport per a tots” obri un gran nombre de possibilitats respecte a la capcitat de descobriment i sentit crític per part de l’ alumne ja que presenta l’ ensenyança d’ aquests ejercisis de forma problemàtica. Encara que el desenvolupament d’ aquestes sessions no es una tasca fàcil, doncs requereix un coneixement elevat sobre els principals problemes que plantejen aquestes activitats per saber cap on volem orientar-lo, exigint la comprensió dels procediments implicats en un jos esportiu en relació amb el frontó. Quan parlem de comprensió, es tracta d' assolir de que tracta un joc esportiu o quina és la seua natura. Qualsevol joc esportiu ve determinat per les regles del joc. Les regles conformen els problemes motrius que es resolen en el transcurs del joc. Per tant, una ensenyança per a la comprensió en els jocs esportius deu abordar l’ aprenentatje dels  aspectos tàctics. Açò no significa oblidar la tècnica com van pensar molts equivocadament en un primer moment (Devís, 1992), sino introduir-la durant l’ aprenentatje dels aspectos tàctics bàsics. Si coneguem els principis tàctics bàsics del joc podrem traure major partit a la tècnica. A més guanya gran importància el treball imaginatiu del educador perquè aquestes sessions proposades han de ser més que adequades, motivants i de carácter lúdic per a que tots puguen disfrutar d’elles amb la determinació de promoure la creació d’ activitats lúdiques modificades i intencionals. Estem convençuts després d’ uns mesos de treball en el segon curs de FCAFE, en la materia de “Joc educariu i iniciació deportiva” de que aquests recursos associats a una adequada metodologia inductiva afavoreixen l’ aprenentatje a nivell cognitiu, motriu i afectiu-motivacional amb major eficàcia que el model tradicional, especialment, durant l’ etapa d’ iniciació esportiva en l’ àmbit escolar.