4. Frontó a mà, un joc de mur.
Entre tots els jocs que trobem dins de l’ apartat de jocs modificats de mur  trobem el frontó a mà. Podem dir que aquest joc s’engloba dins de l’anterior apartat perquè després de haver-lo analitzat comprovem que cumplix els principis tàctics bàsics dels jocs de canxa dividida i mur com són: enviar el mòbil l’ espai buit (quant més allunyat del oponent millor), donar suport al company si es tracta  de una modalitat d’equip, neutralitzar espais per a que l' oponent no puntue, buscar la millor posició per a rebre i tornar el mòbil. A més d’ alguns principis tàctics específics derivats del joc amb un espai comú, com son:


-  No obstaculitzar el colpeig de l’ oponent.
-  Llevar-se de la trajectòria de la pilota per facilitar el colpeig del company.
-  Coordinar-se  amb el company per alternar els colpejos de la pilota.
- Aprofitar les faltes d’ atenció i les faltes de compenetració en el joc de l’ equip contrari.